سر تیتر اخبار

بانو حفیظه رضایی به ریاست کمیته بانوان منصوب گردیدند

در جلسه تعینات فدراسیون مورخه 1392/6/26  با حضور استاد بزرگ امیر حسین حسینی بنیانگذار و رئیس فدراسیون ملی موی تای افغانستان و هیئت رهبری فدراسیون

ملی موی تای افغانستان و مربیان فدراسیون استاد حفیظه رضایی به ریاست کمیته بانوان و استاد نرگس اخلاقی معاون و استاد مهدیه منشی کمیته بانوان فدراسیون ملی موی تای افغانستان منسوب گردیدند.

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %