سر تیتر اخبار

جلسه تعینات جدید فدراسیون

جلسه مورخ26/6 1392   با حضور  استاد بزرگ امیر حسین حسینی بنیانگذار و رئیس فدراسیون ملی موی تای افغانستان و هیئت رهبری فدراسیون

وتمام اساتید فدراسیون در انجمن ورزشی پیام صلح برگزار گردید.

هدف از این جلسه تعین اعضای جدید فدراسیون در کرسی ها و کمیته های انتخاب شدند به شرح ذیل می باشد:

کمیته داوران استاد محمد طاهر احمدی

کمیته اقضای وانظبات استاد ضیا حسینی

کمیته بانوان استاد حفیظه رضایی، بانو نرگس اخلاقی معاون و بانو  مهدیه  منشی

کمیته نظارت و ارزیابی استاد محمد ولی نوری

کمیته مسابقات استاد خلیل رسولی

کمیته تشریفات استاد صفت الله دانش

کمیته بازرسی استاد سید عارف حسینی

کمیته پزشکی داکتر سلطان علی خدایار

کمیته مربیان استاد کاظم علی زاده

کمیته نشرات استاد علی ظفر عاطفی

در شبكه هاي اجتماعي به ما بيونديد

عضويت در خبرنامه فدراسیون

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %